Projekty ESF a ROP


Projekty EU

Osobní asistence

PDF

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0003862

Doba realizace projektu: 24. května 2018 – 31. března 2020

 

Revitalizace přírodního areálu Jedličkova ústavu a jeho zpřístupnění veřejnosti pro volnočasové aktivity

PDF

Registrační číslo projektu: CZ.1.13/4.2.00/32.01247

Doba realizace projektu: říjen 2011 – září 2014

Tematické zařazení:Regionální operační program NUTS II Severovýchod („ROP Severovýchod“)

Celkové náklady projektu:4 345 828 Kč

Výše dotace:3 513 777 Kč

Náklady Libereckého kraje:832 051 Kč

Cílem projektu bylo revitalizovat a regenerovat plochu zanedbaného a nevyužitého přírodního areálu umístěného v klidové zóně na pomezí Starého města a Nových Pavlovic, rozvinout fyzickou infrastrukturu v oblasti sociálních služeb, školství a volnočasových aktivit s důrazem na snižování regionálních disparit a tím zlepšit kvalitu života a veřejných služeb pro obyvatelstvo.

V rámci projektu došlo k rekonstrukci venkovního areálu, konkrétně bylo upraveno hřiště, populární kamenná tvrz a pro venkovní sezení byly dodány nové lavičky. V areálu také vznikla krytá scéna, která bude využívána pro různé kulturní akce. Těmito aktivitami dojde ke zkvalitnění zázemí pro samotné uživatele Jedličkova ústavu, ale také pro veřejnost.

Výstupem projektu je kvalitnější a bezpečný areál se sportovištěm s lepšími technickými vlastnostmi, zaměřený na volnočasové aktivity a jeho zpřístupnění široké veřejnost.

 

Vzděláváním za kvalitnějšími službami pro naše klienty

PDF

Referenční číslo projektu: CZ.1.04/3.1.02/A7.00007

Doba realizace projektu: 1. Listopadu 2013 – 30. června 2015

 

Jedličkův ústav, příspěvková organizace realizuje od začátku listopadu 2013 projekt s názvem „Vzděláváním za kvalitnějšími službami pro naše klienty”. Tento projekt je financován prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Projekt „Vzděláváním za kvalitnějšími službami pro naše klienty” je zaměřen na dlouhodobé vzdělávání zaměstnanců organizace. Hlavním cílem kompletního procesu vzdělávání zaměstnanců je zvyšování odborných znalostí, a tím zvýšení jejich adaptability.

Poskytovatel podpory:

Evropský sociální fond (ESF) www.esfcr.cz/evropsky-socialni-fond-v-cr

Evropský sociální fond (ESF) je jedním ze tří strukturálních fondů Evropské unie. Je klíčovým finančním nástrojem pro realizování Evropské strategie zaměstnanosti


Podpora transformačních procesů

PDF

Referenční číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/87.00022

Doba realizace projektu: 1. 7. 2013 – 30. června 2015

 

Jedličkův ústav, příspěvková organizace je jedním z partnerů projektu s názvem „Podpora transformačních procesů v pobytových sociálních službách Libereckého kraje”. Tento projekt je financován prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Projekt je zaměřen na podporu transformačních aktivit ve třech zařízeních Libereckého kraje – APOSS, Jedličkův ústav a Domov a Centrum aktivit Hodkovice nad Mohelkou. Výstupem projektu budou tři transformační plány a vytvořené podmínky pro úspěšné dokončení transformace ve všech zapojených zařízeních.

Poskytovatel podpory:

Evropský sociální fond (ESF) www.esfcr.cz/evropsky-socialni-fond-v-cr

Evropský sociální fond (ESF) je jedním ze tří strukturálních fondů Evropské unie. Je klíčovým finančním nástrojem pro realizování Evropské strategie zaměstnanosti

Co to je transformace pobytových sociálních služeb?

Mozayka Jedličkův ústav Liberec

Sociální služba je poskytována za finanční podpory Libereckého kraje
© 2009 - 2018 Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Liberec, všechna práva vyhrazena