Fakultativní služby

1. Obecná ustanovení

Jedličkův ústav, příspěvková organizace jako poskytovatel sociálních služeb nabízí svým uživatelům běžný rozsah služeb daný zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, pro tyto registrované služby:

 • Centrum denních služeb (CDS),
 • Týdenní stacionář (TS),
 • Domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP),
 • Odlehčovací služba.

Tyto zákonem vymezené služby má každý uživatel vyjmenovány v uzavřené Smlouvě o poskytování sociální služby a má je tedy garantovány.

Za tyto služby platí Jedličkovu ústavu, příspěvkové organizaci smluvně sjednanou úhradu, která se v Týdenním stacionáři a v Domově pro osoby se zdravotním postižením skládá z částek za stravu (potraviny a režie), za ubytování (neplatí ji nezaopatření uživatelé) a za péči (ve výši 100% přiznaného příspěvku na péči u DOZP nebo 75% přiznaného příspěvku na péči u TS). V případě Centra denních služeb hradí uživatel hodinové částky za základní služby podle konkrétního sjednaného rozsahu času ve službě a částku za stravu (potraviny a režie).

Mimo těchto základních (obligatorních) služeb může Jedličkův ústav, příspěvková organizace poskytovat svým uživatelům i fakultativní služby, které jsou předem vzájemně sjednány ve smlouvě nebo v dodatku k uzavřené smlouvě.

Fakultativními službami jsou činnosti poskytované nad rámec běžných služeb nebo základních činností dle přání a potřeb uživatele a poskytovateli z nich plynou vyšší náklady.
Jsou určeny pro uživatele všech druhů služeb, kteří si je objednají nebo sjednají přímo ve smlouvě, a mohou být poskytnuty v případě, že je nelze z objektivních důvodů zajistit v běžné síti služeb.

Na úhradu fakultativních služeb se nevztahuje zákonná povinnost zachování minimálního zůstatku vlastních příjmů uživatele v pobytových službách. Úhradu fakultativních služeb si každý uživatel hradí sám ze zůstatku vlastních příjmů, případně úspor po zaplacení úhrady za stravu a ubytování. Za nezaopatřené uživatele tyto služby hradí zákonný zástupce nebo jiná povinná osoba (opatrovník).

Úhrady fakultativních služeb se netýkají uživatelů s nařízenou ústavní výchovou, pokud nemají vlastní příjmy nad zákonem stanovené životní minimum.

Jedličkův ústav, příspěvková organizace nabízí tyto fakultativní služby:

 • Paušální
  • správa soukromých finančních prostředků uživatele (pro DOZP)
  • vedení karty ošacení a soukromého majetku
  • možnost připojení vlastního PC
  • používání vlastních elektrospotřebičů
 • Nepaušální
  • zkrášlovací úkony
  • přímé zajišťování služeb mimo Jedličkův ústav, příspěvkovou organizaci v sociální síti (když úkon provede pracovník na požádání uživatele)
  • možnost jednorázového ubytování a zajištění stravy rodinným příslušníkům uživatele
  • rehabilitační a aktivizační pobyty nad rámec běžné služby
  • doprava služebním automobilem v případě požadavku uživatele

2. Popis jednotlivých fakultativních služeb a způsob jejich vykazování

Správa soukromých finančních prostředků uživatele je určena uživatelům služby v Domově pro osoby se zdravotním postižením, kteří mají vlastní pravidelný příjem a chtějí mít své úspory spravovány přímo v zařízení. V rámci této služby jsou uživateli poskytovány veškeré činnosti spojené s hotovostním i nehotovostním příjmem a výdejem vlastních finančních prostředků.
Správa soukromých finančních prostředků uživatele je fakultativní služba paušální, je sjednána ve smlouvě o poskytované sociální službě a uživatel za ni hradí dle platného ceníku za každý kalendářní měsíc. Tato částka je součástí pevně stanovené měsíční úhrady. V případě omluveného nepřítomného pobytu uživatele ve službě se poměrná část za tuto fakultativní službu nevrací.

Vedení karty ošacení a soukromého majetku uživatele je služba paušální, je určena uživatelům služby v Domově pro osoby se zdravotním postižením, Týdenním stacionáři, Odlehčovací službě (při pobytu 1 měsíc a více), kteří si tuto službu přejí a sjednají ve Smlouvě o poskytované sociální službě. Úhrada dle aktuálního ceníku.

Používání vlastních elektrospotřebičů je služba paušální, je určena uživatelům služby v Domově pro osoby se zdravotním postižením a Týdenním stacionáři, kteří si tuto službu přejí a sjednají ve smlouvě o poskytované sociální službě, nebo v jejím dodatku. Úhrada dle aktuálního ceníku.

Ostatní nepaušální fakultativní služby jsou určeny uživatelům všech služeb, kteří si tuto službu přejí a sjednají si ji u svého klíčového pracovníka. Úhrada dle aktuálního ceníku.

Výlet nebo rekreace v době nad rámec sjednané služby je určena uživatelům všech služeb a je zpoplatněna dle aktuálního ceníku.

Doprava uživatele služebním autem je služba nepaušální, je určena uživatelům všech služeb. V rámci této služby je uživatelům poskytována doprava služebním autem Jedličkova ústavu, příspěvkové organizace pro zajištění jejich zájmů. Konkrétní uživatel ji hradí individuálně podle skutečného využití v daném měsíci. Služba se vztahuje i na jízdy uživatelů v místě, tedy v rámci města Liberec a při kulturních a sportovních akcích, zajišťovaných na přání uživatelů.

 • Služba je zpoplatněna částkou 5,- Kč/km mimo město Liberec u jízd v okruhu města Liberec (příp. Jablonec n/N do a ze školy) je stanovena jednotná cena 150,- Kč.
 • V případě jízd uživatelů služebním autem mimo město Liberec může ředitelka nebo vedoucí pobytových služeb udělit mimořádnou výjimku a tuto jízdu uživatelům nezpoplatnit (např. v případě, že je plánována služební cesta a místa ve služebním vozidle jsou doplněna uživateli za účelem určité akce). Toto výjimka se vyznačí na formulář Žádanka na dopravu.
 • Každá zpoplatněná jízda uživatele CDS a TS musí být předem schválena zákonným zástupcem, u dospělých osob přímo uživatelem (pokud není omezen nebo zbaven způsobilosti k právním úkonům) nebo jeho opatrovníkem.
 • U zaopatřených uživatelů Domova pro osoby se zdravotním postižením se tento souhlas vyžaduje pouze v případě, že se jedná o uživatele zbaveného způsobilosti k právním úkonům a nebo pokud předpokládaná částka převyšuje univerzálně stanovenou částku v souhlasu opatrovníka pro nakládání s finančními prostředky.
 • Ke schvalování jízdy uživatele služebním autem slouží formulář Žádanka na dopravu. Za jeho vyplnění zodpovídá klíčový pracovník konkrétního uživatele, v případě jízdy větší skupiny uživatelů pak zaměstnanec odpovědný za organizaci akce.
 • Každý řidič služebního auta je povinen vyplnit při každé zpoplatněné jízdě formulář výkaz řidiče k dopravě uživatelů služebním autem, ke kterému si založí i příslušné žádanky k dopravě uživatele služebním autem.
 • Po ukončení každé jízdy odevzdá odpovědný řidič služebního auta všechny výkazy řidiče k dopravě uživatelů služebním autem (včetně přiložených žádanek) vedoucímu technického zabezpečení. Ten provede výpočet úhrady.

Po ukončení měsíce zpracuje každý klíčový pracovník uživatele Kartu měsíčního vyúčtování fakultativních služeb, která se stává podkladem pro měsíční předpis úhrad za služby. Uživatel samostatně, nebo společně s klíčovým pracovníkem, odevzdá tuto kartu na hospodářské správě a zajistí úhradu za odebrané fakultativní služby.

3. Postup pro úhrady za fakultativní služby

 1. Klíčový pracovník průběžně sleduje a zapisuje ve spolupráci s uživatelem, jako nácvik sociálních dovedností, souhrn úkonů za provedené nebo užité fakultativní služby do jeho karty.
 2. Po ukončení kalendářního měsíce vyplní list s provedenými úkony a propočte úhradu uživatele.
 3. Zařídí sám, nebo jako doprovod uživatele, úhradu za provedené služby do pokladny ústavu, kde obdrží příjmový doklad o úhradě, který se založí do dokumentace uživatele.
 4. Výběr úhrad za bazén, fyzioterapeutické služby a ostatní aktivizační činnosti je řešen samostatnou směrnicí, kde již zavedený postup zůstává v platnosti.
 5. Výběr úhrad za pobyty je řešen samostatnou směrnicí, kde již zavedený postup zůstává v platnosti.

Mozayka Jedličkův ústav Liberec

Sociální služba je poskytována za finanční podpory Libereckého kraje
© 2009 - 2018 Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Liberec, všechna práva vyhrazena