Sociální služby

Sociální služby

Sociální úsek zajišťuje tyto činnosti:

 • První kontakt se zájemcem o službu.
 • Odborné sociální poradenství uživatelům zařízení, zájemcům o služby a jejich zástupcům.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí uživatelů.
 • Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu a přirozeným sociálním prostředím.
 • Poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace osobám a uživatelům prostřednictvím sociální služby.
 • Poskytnutí informace o výběru druhu sociálních služeb podle potřeb osob a jiných formách pomoci.
 • Zprostředkování kontaktu s jinými odbornými pracovníky ústavu např. speciálním pedagogem, psychologem, vedoucí zdravotních služeb, vedoucí léčebné rehabilitace, vedoucí pobytových služeb, vedoucí Centra denních služeb a vedoucími jednotlivých Domů.
 • Vedení centrální dokumentace uživatelů.
 • Vedení centrální evidence stížností uživatelů a vedení centrální evidence vypracovaných standardů kvality sociálních služeb v zařízení.
 • Vedení centrální evidence týkající se Opatření omezující pohyb uživatelů, restriktivní opatření a následné hlášení zřizovateli.
 • Povinností sociálního úseku je zároveň písemně oznámit městským úřadům a obcím s rozšířenou působností, odboru sociálních věcí a zdravotnictví den nástupu k pobytu např. v nemocnici, léčebně dlouhodobě nemocných atd. a den ukončení pobytu ve zmíněných zařízeních.
 • Vedení agendy úhrad za pobyt uživatelů a měsíční vyúčtování plateb uživatelů.
 • Sociální pracovnice se též podílejí na přípravě a realizaci zavádění standardů kvality sociálních služeb v našem zařízení.

Mozayka Jedličkův ústav Liberec

Sociální služba je poskytována za finanční podpory Libereckého kraje
© 2009 - 2018 Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Liberec, všechna práva vyhrazena